پژوهشکده اعتیاد
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ فروردين
br ENGLISH
اهداف

اهداف كلي كميته تحقيقات دانشجويي

1- ارتقاي دانش، نگرش و عملكرد دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي در امر پژوهش

2- تقويت رشد و توان علمي در استنتاج و بهره گيري بهينه از علوم پزشكي

3- فراهم سازي زمينه دانشجويان در مقاطع علمي پژوهشي در داخل و خارج كشور

4- بهينه سازي كيفي و كمي فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان در نظام پژوهش علوم پژشكي كشور

 

اهداف جزئي كميته تحقيقات دانشجويي

1- آموزش دانشجويان جهت كسب آگاهي از اجزاي يك طرح پژوهشي و منابع مراجعه جهت تهيه طرح هاي تحقيقاتي

2- آموزش دانشجويان تا حد كسب توانايي در نگارش يك طرح پژوهشي و مقاله

3- آموزش دانشجويان جهت كسب آگاهي از اجزاي يك مقاله پژوهشي

4- فراهم نمودن زمينه مناسب جهت بهره گيري از دانشجويان در مشاوره طرح هاي پژوهشي يا به عنوان مجري يا همكار اصلي در طرح پژوهشي

5- ارتقاء نگرش مثبت به كار گروهي در فعاليت هاي علمي پژوهش دانشجويان

6- ارتقاء نگرش انتقادپذيري و انتقاد كردن (روحيه جستجوگر) در فعاليت هاي علمي پژوهشي دانشجويان

7- ارتقاء نگرش دانشجويان نسبت به ضروريات و اهميت پژوهشي خصوصاً در نظام علوم پزشكي

1398/05/14
Powered by DorsaPortal